سالمندان

1 دقیقه خوانده شده

منشورحقوق سالمندان(پیشنهادی دبیرخانه شورای سالمندان کشور) : ماده 1-حق برخورداری تمامی سالمندان مانند سایر شهروندان برخوردار از تمام حقوق و...

مجری طرح: شرکت آموزشی زراوند دیاکو کارمانیا | میزبانی توسط توسعه شرکت فناروی لاچین ایران