سالمندان

1 دقیقه خوانده شده

منشورحقوق سالمندان(پیشنهادی دبیرخانه شورای سالمندان کشور) : ماده 1-حق برخورداری تمامی سالمندان مانند سایر شهروندان برخوردار از تمام حقوق و...

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل بهزیستی استان کرمان می باشد.