اساسنامه

فصل اول : کلیات و اهداف

ماده ١) نام موسسه ، موسسه خیریه سالمندان  فخرآفرینان احسان است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار موسسه نامیده میشود.
تبصره :کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی می باشد.

مجری طرح: شرکت آموزشی زراوند دیاکو کارمانیا | میزبانی توسط توسعه شرکت فناروی لاچین ایران