اساسنامه

فصل اول : کلیات و اهداف

ماده ١) نام موسسه ، موسسه خیریه سالمندان  فخرآفرینان احسان است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار موسسه نامیده میشود.
تبصره :کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی می باشد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل بهزیستی استان کرمان می باشد.